Een Lande Group merk  |  Productie (serie, klantspecifiek)  |  R&D  |  Onderdelen en service  |  Meer dan 40 jaar

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze website

Pörtner Seats GmbH

Neuenkirchener Str. 171
D-32139 Spenge
Duitsland

Telefoon +49 (0) 5225 – 400 98 62
Fax +49 (0) 5225 – 400 98 63

E-Mail info@poertner-seats.de

Managing director  A.A.J. van der Lande
KvK nr  Bad Oeynhausen HRB 15424
BTW nr  DE 282 275 845

Bankgegevens
Volksbank Bielefeld-Gütersloh
IBAN: DE41 4786 0125 1407 5214 00
BIC: GENODEM1GTL

Ontwerp, concept & technische implementatie  Schaafkopp.de
Photos  Werbestudio Tatura

Algemene leveringsvoorwaarden VSM VIFKANTEC

Gezamenlijke algemene leveringsvoorwaarden van de VSM Vereniging Fabrikanten van Systeem Kantoor- en Bedrijfsmeubelen (branche-organisatie van de Vereniging FME-CWM) en VIFKANTEC, branchevereniging van Importeurs en Fabrikanten voor Kantoortechniek, inrichting, -systemen en -diensten in Nederland, aangesloten bij de Federatie NEDERLAND-lCT
Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 6 december 2001 onder nummer 154/2001.

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle tussen partijen geldende rechtsbetrekkingen uit de onderhavige overeenkomst, of uit nadere overeenkomsten in de toekomst, of uit anderen hoofde. Uitingen van de partij die de onderhavige voorwaarden hanteert (hierna: 'de opdrachtnemer') zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt. Toepassing van de door de wederpartij van de opdrachtnemer ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
- product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie.
In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:
- de opdrachtnemer: een ieder, die in zijn aanbieding naar deze leveringsvoorwaarden verwijst;
- de opdrachtgever: degene, tot wie de bovengenoemde aanbieding is gericht;
- dienst: de aanneming van werk.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomst

1. Aanbiedingen, welke van de opdrachtnemer uitgaan, zijn niet als bindend bedoeld. Zij zijn dus vrijblijvend, voorzover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt.
2. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voorzover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging, onverlet de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor door hem verstrekte gegevens. Geringe maatverschillen of ten bate van een goede uitvoering gewenste ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen blijven voorbehouden.
3. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer, onderscheidelijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.
4. De opdrachtnemer is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten uit productie zijn genomen of om enige andere reden uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
5. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding alsmede door hem verstrekte tekeningen en draaiboeken blijven zijn eigendom en dienen, indien geen opdracht met de opdrachtnemer tot stand komt, onverwijld aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer noch geheel of ten dele worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
6. De opdrachtgever staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door de opdrachtnemer gebezigde fabricage en/of constructiemethoden aan derden worden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
7. Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de bij de opdrachtnemer geldende normale werkuren. In geval van levering of montage buiten de normale werkuren wordt op het normale uurtarief een toeslag berekend van:
- 30% op normale werkdagen, met dien verstande, dat gedurende de nacht de toeslag 40% bedraagt;
- 60% op zaterdag;
- 100% op zon- en feestdagen.
8. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor koster verband met een (eventuele) aanbieding en/of overeenkomst aan de opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 3 Prijs

1. De opgegeven prijzen voor leveringen in Nederland zijn franco opdrachtgever en voor leveringen in het buitenland: franco Nederlandse grens. Prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Voor bestellingen van minder dan 2.500 euro netto cataloguswaarde, exclusief omzetbelasting, zal de opdrachtnemer de werkelijke verzendkosten dan wel een vaste opslag voor verzendkosten in rekening brengen.
3. Indien zulks door de opdrachtgever wordt gewenst, zal de opdrachtnemer zorg dragen voor vervoer naar de interne plaats van bestemming, zonder daarvoor kosten in rekening te brengen, mits de aangevoerde producten met een voor plateauwagens en pallettrucks voldoende grote lift en overigens zonder stoornis kunnen worden vervoerd naar de interne plaats van bestemming zodat, wanneer hieraan niet wordt voldaan, de opdrachtnemer meerkosten op basis van bestede arbeidsuren in rekening zal brengen.
4. Indien op verzoek van de opdrachtgever de levering wordt uitgesteld ofwel bespoedigd, heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van de voor hem uit dit uitstel respectievelijk uit deze bespoediging voortvloeiende kosten en van de wettelijke rente over de prijs van de in het uitstel betrokken producten.
5. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, is de opdrachtnemer gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen.
6. Wijzigingen in arbeidslonen of in kostprijzen van grondstoffen of materialen, voor zover die onmiddellijk terzake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk gebruikt, en die zich meer dan drie maanden na het aangaan van een overeenkomst voordoen, zullen door de opdrachtnemer mogen worden doorberekend, zonder enige verdere opslag.
7. Eventuele installatiekosten, montagekosten, verpakking ei andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet ii de prijs inbegrepen.
8. De opdrachtnemer is gerechtigd het netto-factuurbedrag, exclusief omzetbelasting, met een afzonderlijk op de factuur vermelde kredietbeperkingstoeslag van 2% te verhogen. Bij betaling vóór of op de vervaldag mag de opdrachtgever het desbetreffende bedrag in mindering brengen op de factuur.

Artikel 4 Levering

1. De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk irr acht genomen worden, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal de opdrachtnemer in overleg treden met de opdrachtgever.
2. De opdrachtnemer heeft aan zijn leveringsverplichting voldaan, indien hij de producten in Nederland, franco huis (hal begane grond) en buiten Nederland, franco Nederlandse grens heeft geleverd, onverminderd de nakoming van eventuele andere overeengekomen verplichtingen. Onder leveringen worden mede volstaan: overeengekomen deelleveringen.
3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om na overleg met opdrachtgever de opdracht in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren.
4. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
5. De opdrachtgever is verplicht tot afname van de door hem gekochte producten op de in artikel 4 lid 2 omschreven plaats. Bij gebreke daarvan is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen producten te vorderen en worden deze producten geacht door de opdrachtgever van de opdrachtnemer te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de opdrachtgever en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen. Een en ander onverminderd de aan de opdrachtnemer verder toekomende rechten.

Artikel 5 Montage

1. Montage wordt geacht te kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende voor de montagedienst van de opdrachtnemer geldende normale werkuren. Indien de werkzaamheden geheel - of ten dele - moeten plaatsvinden buiten de normale werkuren, dan zal hiervoor aan de opdrachtgever de toeslag zoals vermeld in artikel 2 lid 7 in rekening worden gebracht.
2. Waar nodig, zijn de montagewerkzaamheden gebaseerd op vooraf aan de opdrachtgever gezonden tekeningen. De hierin opgegeven maten en gegevens dienen door de opdrachtgever in het werk te worden gecontroleerd. Afdrukken van de betreffende tekeningen worden door de opdrachtgever voor akkoord getekend en aan de opdrachtnemer geretourneerd. De beoordeling van geschiktheid van de constructie van het gebouw, waarin de producten worden gemonteerd, is voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever voor eigen rekening en risico:
a. dat de werkzaamheden, welke niet tot de opdracht van de opdrachtnemer behoren, zoals elektriciens-, hak-, breek-, metsel-, beton-, stukadoors- en/of schilderwerk of andere dergelijke werkzaamheden op de juiste wijze en tijdig zijn verricht;
b. dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog en voldoende verwarmd zijn;
c. dat de aangevoerde producten met een voor plateauwagens of pallettrucks voldoende grote lift naar de plaats van montage kunnen worden vervoerd. Andere werkzaamheden door derden mogen een ongestoorde voortgang van het transport door het gebouw en/of de aaneengesloten montage niet verhinderen;
d. dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde producten, alsmede de gereedschappen, kunnen worden opgeslagen in af te sluiten en uitsluitend voor de opdrachtnemer toegankelijke ruimten, welke geëigend zijn voor de opslag van deze producten en gereedschappen.
4. In geval van tijdverlies als gevolg van vermissing of een oorzaak, waarvoor de opdrachtnemer niet aansprakelijk is, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als - alle omstandigheden in aanmerking genomen - redelijk is. Ten aanzien van deze verlenging is artikel 3 lid 4 van overeenkomstige toepassing.
5. De opdrachtgever is aansprakelijkheid voor beschadiging van producten of gereedschappen, alsmede voor vermissing hiervan, tenzij de opdrachtnemer hiervoor grove schuld of opzet treft.

Artikel 6 Proefopstellingen

1. Indien zulks door de opdrachtgever wordt gewenst, kan een proefopstelling worden geplaatst op onderstaande voorwaarden.
2. Onder proefopstelling wordt verstaan het op zicht plaatsen van producten in standaarduitvoering met een bruto cataloguswaarde van niet meer dan 7500 euro exclusief omzetbelasting, alsmede relevante accessoires, in een door de opdrachtgever ter beschikking te stellen ruimte met het doel de werkplek of constructie, waarvoor bij de opdrachtgever belangstelling bestaat, te visualiseren.
3. Als tegemoetkoming in de kosten van de proefopstelling zal de opdrachtnemer, onmiddellijk nadat deze is geplaatst, tweederde van de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten, vermeerderd met omzetbelasting, aan de opdrachtgever in rekening brengen.Transportkosten, vice versa, in Nederland, alsmede eventuele montagekosten, zullen niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, hetgeen evenmin het geval is na beëindiging van de proefopstelling.
4. In het geval dat de opdrachtgever de producten wenst te behouden, zullen deze door de opdrachtnemer alsnog in rekening worden gebracht, waarbij rekening zal worden gehouden met de reeds ontvangen betaling ingevolge lid 3.
5. De opdrachtgever is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van de producten tot ten hoogste de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten.

Artikel 7 Advies- en projectkosten

1. De kosten voor het uitbrengen van een voorstudie en/of inrichtingsvoorstel, het maken van tekeningen en/of plattegronden, alsmede leiding geven aan de opzet, coördinatie en/of uit.voering van een project, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
2. Het auteursrecht op door de opdrachtnemer verstrekte adviezen, tekeningen, draaiboek, afbeeldingen en omschrijvingen blijft altijd aan de opdrachtnemer voorbehouden.
3. Adviezen worden naar beste weten en kunnen uitgewerkt en gegeven. De opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor in de adviezen aangegeven opbergcapaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door hem te leveren c.q. geleverde producten.

Artikel 8 Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal facturering als volgt geschieden:
a. tot 25.000 euro exclusief omzetbelasting: zodra er geleverd is conform artikel 4 lid 2;
b. vanaf 25.000 euro of meer exclusief omzetbelasting:
- 30% bij opdracht;
- 60% bij het voor verzending gereed zijn van de producten;
- 10% zodra er geleverd is conform artikel 4 lid 2;
c. wanneer de opdrachtgever met de afname in verzuim is.
2. Betaling dient binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden op de door de opdrachtnemer redelijkerwijs aan te geven wijze. Vanaf de vervaldag is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.
Door de opdrachtnemer redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door de opdrachtgever worden vergoed. Bij een verschuldigde hoofdsom van ten hoogste 5.000 euro worden deze kosten forfaitair bepaald op 15% van het verschuldigde, met een minimum van 100 euro. Bij een verschuldigde hoofdsom van meer dan 5.000 euro worden deze kosten forfaitair bepaald op 10% van het verschuldigde.
3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen welke het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat die voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4. Indien en voor zover er volgens de opdrachtgever gebreken kleven aan een geleverd product, is hij niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot producten uit dezelfde zending c.q. levering waaromtrent geen klachten kenbaar zijn gemaakt.

Artikel 9 Eigendomsovergang, verlening/overdracht van rechten

1. Aan de opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van de opdrachtnemer, zolang de opdrachtgever niet al hetgeen door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigd, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer heeft voldaan.
5. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde zaken. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

Artikel 10 Risico

Zaken zijn voor risico van de opdrachtnemer tot het ogenblik waarop zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever, of van door de opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gebracht.

Artikel 11 Reclamering en garantie

1. Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk veertien dagen na de feitelijke overdracht van de zaak, aan de opdrachtgever in een schriftelijk gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden. Reclamering terzake van niet zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk veertien dagen na het verstrijken van de in de leden 2 en 3 bedoelde garantietermijn, in een schriftelijk gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden.
Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen de opdrachtnemer terzake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen een jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
2. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in voor zowel de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal bij normaal gebruik, zulks gedurende een termijn van twaalf maanden na de levering volgens artikel 4 lid 2 en met uitsluiting van zichtbare gebreken.
3. De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt, gaan de in de leden 1 en 2 bedoelde termijnen in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien twaalf maanden na levering volgens artikel 4 lid 2 zijn verstreken.
4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming door opdrachtgever van bediening eisen/of onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voorzover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.
5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie - hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
6. Indien de opdrachtnemer om te voldoen aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten zijn eigendom.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.
2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze voor het uitvoeren van de betreffende EU-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten. Op deze uitsluiting zal geen beroep kunnen worden gedaan indien een zodanig beroep in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden.
3. De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor: - schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
4. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand - van welke aard ook - verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
5. Ingeval de opdrachtgever geen consument of een daarmee gelijk te stellen afnemer is, is hij gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.
6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de producten en andere door de opdrachtnemer te leveren diensten en prestaties.
7. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verstrekte of nog te verstrekken adviezen, tenzij deze uitdrukkelijk voorwerp zijn geweest of zullen worden van een schriftelijke adviesovereenkomst.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

De opdrachtnemer neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties in strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde. Indien desondanks aan de opdrachtnemer verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt zal de opdrachtnemer, onverminderd de in artikel 12 bepaalde grenzen, het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten terugnemen, of zorg dragen dat de opdrachtgever het geleverde, of een gelijkwaardige andere zaak, ongestoord kan blijven gebruiken. Het in dit artikel bepaalde geldt slechts indien de opdrachtgever de opdrachtnemer tijdig in staat stelt om voor zijn belangen ten opzichte van degene die rechten van industriële eigendom geldend maakt, op te komen.

Artikel 14 Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen

Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen, welke speciaal voor een opdracht worden vervaardigd, blijven eigendom van de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Wanneer gedurende twee jaar op een bepaald artikel door de opdrachtnemer geen opdrachten zijn ontvangen en aanvaard, heeft hij het recht de betrokken modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen te vernietigen, zonder de betrokken opdrachtgever hiervan bericht te zenden.

Artikel 15 Overmacht

Bij intreden van omstandigheden die de nakoming van de verplichtingen van partijen, zoals bij normale afwikkeling van de betreffende transactie te verwachten, in die mate verzwaren dat niet valt aan te nemen dat partijen de betreffende verplichting ook bij aanwezigheid van de onderhavige omstandigheden zouden hebben aanvaard, worden de betreffende verplichtingen aan weerszijden opgeschort.
Als een situatie zoals in de vorige volzin bedoeld langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen nadien, de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 16 Opschorting, ontbinding

1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.
2. Mocht één van partijen surseance van betaling aanvragen of in staat van faillissement worden verklaard, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (aan hem de keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten terzake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

Artikel 17 Geschillen

Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen, behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de Arrondissementsrechtbank, rechtdoende in kort geding, uit te lokken, aan de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van de opdrachtnemer worden voorgelegd of, indien partijen dit wensen, aan een scheidsgerecht. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en Handel, gevestigd te Den Haag, en doet uitspraak met inachtneming van de statuten van die Raad.

Artikel 18 Toepasselijk recht

Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Artikel 19 Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Voorzover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

Privacy- en cookiebeleid Lande Group

Laatst gewijzigd op 5 september 2018

Lande NL B.V., Lande BE b.v.b.a., Lande Marine B.V. en Artifort-Shop B.V. (Nederlandse meubelfabrikant van de merken Artifort, Lande, Pörtner en Zwaardvis - Kamer van Koophandelnummers 16047876, 88826, 16030672 en 34146583), hierna gezamenlijk voor deze privacy verklaring aan te duiden als Lande Group, respecteert de privacy van websitebezoekers, klanten en partners, en verwerkt alle gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming (ofwel AVG). Op deze pagina vind je ons privacybeleid in de vorm van veelgestelde vragen en antwoorden daarop. Zo vind je gemakkelijk de informatie waar je naar op zoek bent. De privacyverklaring gaat over elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) relaties en gebruikers van onze websites en andere diensten. Scroll naar beneden of kies een onderwerp waar je meer over wilt weten.

Wanneer is onze privacyverklaring van toepassing?

Onze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) relaties en gebruikers van onze websites. Met persoonsgegevens bedoelen we informatie die direct of indirect te herleiden is naar een individu, zonder dat de naam van dat individu bekend hoeft te zijn. Denk aan klantnummer, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, cookie ID’s en financiële data. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met je persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving (AVG). Het is mogelijk dat wij onze privacyverklaring aanpassen als nieuwe ontwikkelingen daar om vragen. Je kunt op deze pagina altijd de laatste versie lezen om op de hoogte te blijven van wijzigingen. Bij belangrijke wijzigingen zullen we je daar ook actief via onze website en mogelijk andere kanalen informeren.

Wie verwerkt je gegevens en wie beschermt ze?

Voor de verwerking van je gegevens is Lande Group verantwoordelijk. Dat wil zeggen dat Lande Group vaststelt hoe en welke gegevens van je worden verwerkt, voor welke doeleinden, op welke grondslagen en hoe lang gegevens worden bewaard. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. In de Dealer Locator vind je links naar websites van andere partijen, zoals onze dealers. Hoewel we deze partijen zorgvuldig hebben geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele verwerking van gegevens via deze websites. Lande Group is daarvan geen verwerkingsverantwoordelijke en onze privacyverklaring is daarop dus niet van toepassing.

Welke gegevens verwerken wij?

Als je onze website bezoekt verwerken we gegevens van je. Denk aan je IP-adres, maar ook aan je klikgedrag, zodat we je persoonlijker en relevanter van dienst kunnen zijn. Met behulp van cookies kunnen we onder andere zien welke onderdelen van de website je hebt bekeken. Daarnaast kunnen we ook gegevens verwerken als je bij Lande Group een order plaatst, een vraag stelt aan onze klantenservice of een visitekaartje afgeeft. Wij verwerken je gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. Lande Group kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Initialen, voor- en achternaam, tussenvoegsel
- E-mailadres, postadres en (mobiele) telefoonnummer
- de bedrijfsgegevens waar je werkzaam bent
- overige gegevens die voor het leveren van onze producten en diensten noodzakelijk zijn
- Gegevens over je bezoek aan onze websites, inclusief het IP-adres van je device om onze websites te kunnen bezoeken
- Gegevens die je verstrekt ten behoeve van een sollicitatie.

In veel gevallen stel je zelf deze persoonsgegevens ter beschikking aan Lande Group. Bijvoorbeeld door het stellen van een vraag, afgeven van een visitekaartje, inschrijving voor de nieuwsbrief of sollicitatie bij Lande Group. Bij het niet verstrekken van alle benodigde persoonsgegevens, is het mogelijk dat Lande Group niet in staat is om de levering van producten en/of dienstverlening (volledig) uit te voeren.

Waar gebruiken we je gegevens voor?

Lande Group verwerkt jouw gegevens niet zonder reden en alleen als we die nodig hebben voor een of meer specifieke doeleinden. We kunnen je persoonsgegevens gebruiken voor het volgende:

  –  Om contact met je op te nemen naar aanleiding van een vraag of verzoek
  –  Om een overeenkomst aan te gaan, de overeenkomst na te komen en levering van onze producten en /of dienstverlening uit te voeren
  –  Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
  –  Om marketingactiviteiten uit te voeren, waaronder het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor beurzen en partnerdagen (zie verdere uitleg hieronder)
  –  Om het gebruiksgemak van onze website te monitoren en te verbeteren
  –  Om een sollicitatie te kunnen behandelen

Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt bij de uitvoering van een overeenkomst of met jouw toestemming.

Marketingactiviteiten

Als je een Artifort-account hebt aangemaakt, je hebt ingeschreven voor de digitale nieuwsbrief of een of meerdere artikelen hebt gekocht en je product(en) hebt geregistreerd, kunnen we je daarna benaderen voor marketingdoeleinden. Wij doen dit via verschillende uitingen en kanalen. Daarnaast kunnen we gegevens van andere partijen combineren met gegevens die wij al van je hebben. Dit laatste doen we alleen met jouw toestemming. Door je gedrag op basis van onze marketinguitingen te analyseren kunnen we onze informatie en aanbiedingen beter op je persoonlijke voorkeuren afstemmen. Hier komt profilering bij kijken: dit is elke vorm van geautomatiseerde gegevensverwerking waarbij we bepaalde persoonlijke aspecten van jou analyseren om onder andere je persoonlijke voorkeuren, interesses en gedrag te voorspellen. We maken hiervoor onder andere gebruik van cookiegegevens en accountgegevens (en met jouw toestemming gegevens van andere partijen). Denk aan:

  –  ‘Laatst bekeken’ artikelen
  –  ‘Persoonlijke rijen’ met artikelen in onze e-mails
  –  Kortingscodes vanwege je verjaardag
  –  Reclamebanners met artikelen die je eerder hebt bekeken

We analyseren hoe effectief onze campagnes zijn op basis van je gedrag. Hiervoor kijken we naar jouw (re)actie. Klik je bijvoorbeeld door in e-mails of op banners om artikelen te bekijken? En hoe goed werken onze banneradvertenties? We verwerken voor marketingdoeleinden verschillende gegevens.

Sociale media

Als je via sociale media communiceert met een van de merken van Lande Group, bijvoorbeeld als je commentaar plaatst, media uploadt, een bericht verzendt, een artikel van onze website deelt of op een like knop klikt, kunnen we gegevens zoals je (gebruikers)naam, woonplaats, e-mailadres en geslacht ontvangen. Stel je een vraag via sociale media? Dan slaan we de gegevens die we ontvangen op bij de gegevens die we al van je hebben. Dit doen we om zo goed mogelijk op je vraag of opmerking te kunnen reageren en je later persoonlijker van dienst te kunnen zijn.

#artifort #artifans

Soms kunnen we je sociale media-activiteiten aan die van ons linken. Als je bijvoorbeeld via je sociale media-accounts openbaar een eigen foto deelt van een Artifort design dat je hebt gekocht en plaatst met de hashtag #artifort, dan kunnen we die foto doorplaatsen op onze accounts. Dit doen we niet automatisch, omdat we eerst een selectie van foto’s maken. Bij het doorplaatsen vermelden we altijd je accountnaam: de foto is immers niet van ons. Wil je dat we je foto verwijderen? Stuur ons dan een privébericht via onze accounts. We zullen daar zo snel mogelijk op reageren. Op het gebruik van sociale media zoals Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter of YouTube zijn niet onze voorwaarden en privacyverklaring, maar de voorwaarden, privacy- en cookieverklaring van de betreffende sociale media van toepassing. We raden je aan om die zorgvuldig te lezen als je vragen hierover hebt.

Speciale acties

Bij de merken van Lande Group kun je af en toe deelnemen aan speciale acties, zoals spaaracties, wedstrijden, campagnes of prijsvragen. Soms vragen we je dan om online een formulier in te vullen om mee te kunnen doen. We hebben je naam, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer en emailadres nodig om je deelname te kunnen bevestigen en toegekende prijzen en voordelen naar jou te kunnen sturen. Verder verwerken we je acceptatie van onze algemene voorwaarden (deze moet je altijd accepteren als je meedoet met een speciale actie) en gegevens over je deelname. Denk aan inzendingen, scores, etc. afhankelijk van de actie.

Klanttevredenheidsonderzoek

Om je klantervaring, onze producten en diensten te verbeteren, hebben we inzicht nodig in de beleving en tevredenheid van onze relaties.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

In het algemeen bewaart Lande Group je gegevens niet langer dan nodig is voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Hierna verwijderen of anonimiseren we deze gegevens. Anonimiseren betekent dat we ervoor zorgen dat gegevens niet meer naar jou te herleiden zijn. Soms hebben we bepaalde gegevens door een bewaarplicht langer nodig dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Daarna zullen we natuurlijk alsnog je gegevens anonimiseren of verwijderen. Lande Group voert hiervoor regelmatig een actie uit om opgeslagen gegevens te verwijderen.

< 2 jaar

Deze bewaartermijn geldt voor de volgende categorieën:

- Indien er na een eerste contact geen verdere correspondentie meer heeft plaatsgevonden en Lande Group geen overeenkomst van opdracht met je aangaat, dan worden je persoonsgegevens in de jaarlijks uit te voeren actie verwijderd
- Persoonsgegevens die in een sollicitatie ter beschikking worden gesteld, worden na afwijzing jaarlijks in de jaarlijks uit te voeren opschoonactie verwijderd, tenzij anders overeengekomen.

7 jaar

Deze bewaartermijn geldt voor de volgende categorieën:

  –  Verplichting voor bewaren van boekhouding en administratie
  –  Verplichting voor het bewaren voor de afhandeling van garantie. We tellen vanaf de dag waarop we de klacht behandelen.
  –  Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen, geïmporteerde en geëxporteerde goederen en andere relevante gegevens
  –  Betalingsoverzicht/facturen
  –  Bestellingen, bewijzen levering van bestellingen
  –  Alle inkooprapporten van goederen, import en export.

Marketingactiviteiten alleen met toestemming

De persoonsgegevens waarvoor je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om te mogen verwerken worden bewaard voor zolang Lande Group die gegevens gebruikt voor het uitvoeren van marketing activiteiten. Mocht Lande Group om welke reden dan ook daar vanaf zien, dan zullen je persoonsgegevens voor dat doel tot maximaal één jaar na het versturen van de laatste marketingactiviteit worden bewaard en in de genoemde jaarlijks uit te voeren actie worden verwijderd. Het is ten alle tijden mogelijk om je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens weer in te trekken. Dat kan door de link in de betreffende mailing aan te klikken of contact op te nemen via privacy@lande.group.

Welke gegevens verwerken derden van jou?

Voor het produceren van producten en/of uitvoeren van diensten, het bezorgen van meubels en overige activiteiten, krijgen we hulp van derden.

We werken samen met derde partijen die ons helpen met:

  –  Logistieke en operationele doeleinden: denk aan postverwerkers, pakketbezorgers en partijen die ons helpen met het versturen van e-mails.
  –  Diensten in ons distributiecentrum: denk aan partijen die pakketten sorteren.
  –  Marketingdiensten voor het personaliseren van ons merk en het tonen van relevante aanbiedingen en advertenties op onze website, de digitale nieuwsbrief en de websites/apps van derden. Wij gebruiken hier software voor, zoals Google Adwords.
  –  Analysediensten voor het analyseren van gegevens over je bezoek aan en gebruik van onze website. We gebruiken hier software voor, zoals Google Analytics.
  –  IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van gegevens.
  –  Het faciliteren van speciale acties (spaaracties, wedstrijden, campagnes en prijsvragen).
  –  Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.
  –  BKR-toetsing en -registratie in samenwerking met Stichting BKR.
  –   Het samenwerken met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, zoals politie en openbaar ministerie. Alleen als we het wettelijk verplicht zijn verstrekken we gegevens aan deze partijen.

Lande Group streeft er natuurlijk naar om jouw persoonsgegevens alleen te delen met partijen die zelf ook aan de AVG voldoen. Voor zover derden niet zelf verwerkingsverantwoordelijk worden voor de verwerking van jouw gegevens, gaat Lande Group met deze partijen een zogenoemde verwerkersovereenkomst aan die aan de AVG vereisten voldoet, om zoveel mogelijk eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te garanderen.

Hoe beveiligen wij je gegevens?

Jouw privacy is belangrijk, dus we nemen de beveiliging van je gegevens heel serieus. We hebben verschillende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig zijn en blijven. Bij de beveiliging van je gegevens houden we rekening met de eventuele verwerkingsrisico’s van je gegevens: bijvoorbeeld wanneer deze verloren gaan of onrechtmatig worden gebruikt. Hieronder zetten we onze beveiligingsmaatregelen voor je op een rij.

  –  Beveiligde toegang tot de online omgeving waarin persoonsgegevens worden verwerkt
  –  We voorzien onze website regelmatig van automatische veiligheidsscans.
  –  Communicatie via de website, e-mail of app vindt versleuteld en veilig plaats.
  –  We hebben veel systemen die met elkaar communiceren. We zorgen ervoor dat we gegevens veilig en gecontroleerd van het ene naar het andere systeem sturen.
  –  Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software.
  –  Alleen medewerkers van Lande Group die toegang tot je gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen, kunnen bij je gegevens.
  –  We loggen pogingen tot inbraak en het gebruik van je gegevens door onze medewerkers, zodat we kunnen bijhouden wat er gebeurt.
  –  Derde partijen die toegang nodig hebben tot je gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten.

Beveiligingsincident/datalek

Wanneer er sprake is van een beveiligingsincident, denk aan diefstal van een laptop of een hack in onze systemen, reageren wij hier direct op. We onderzoeken of het om een beveiligingslek (zwakke plek in onze beveiliging) of een datalek (verlies of onrechtmatige verwerking van je gegevens) gaat. Wij zullen beveiligings- en datalekken zo snel mogelijk dichten. Bij een datalek schakelen we binnen 72 uur de Autoriteit Persoonsgegevens in, tenzij het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor je privacy. Gaat het om een datalek met een hoog risico voor je privacy (bijvoorbeeld als er veel of gevoelige gegevens zijn gelekt)? Dan zijn we verplicht het lek ook aan jou te melden. Heb jij een beveiligingsincident of datalek gevonden bij Lande Group, stuur dan binnen 24 uur een mail naar privacy@lande.group.

Welke rechten heb je als relatie?

Je hebt als relatie bepaalde rechten als het gaat om de verwerking van je gegevens door Lande Group. Je hebt recht informatie over onze verwerking van die persoonsgegevens te verkrijgen, maar ook om je persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, te beperken of over te dragen en tegen de verwerking van die persoonsgegevens bezwaar te maken en zogenoemde geautomatiseerde besluitvorming te weigeren. Je kunt te allen tijde je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens intrekken. Een verzoek tot uitschrijving kun je mailen naar privacy@lande.group . In dat geval zullen wij altijd je identiteit verifiëren. Lande Group doet haar uiterste beste om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op je verzoek reageren.

Naast bovengenoemde rechten behoort het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, ook tot je opties. Lande Group hoopt echter dat bij mogelijke vragen of problemen we onderling tot een oplossing kunnen komen.

Maken wij gebruik van cookies?

Ja, wij gebruiken verschillende soorten cookies en vergelijkbare technieken. Deze zijn onder andere nodig om onze website goed te laten werken en gebruiksvriendelijker te maken voor jou. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of smartphone.

Lande Group gebruikt de volgende soorten cookies:

Functioneel – Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kunnen de websites niet naar behoren werken.

Analytisch – Op de websites wordt gebruik gemaakt van gebruik van Analytische cookies van Google Analytics, een analyseprogramma die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Lande Group te ondersteunen om het gebruik van de website door bezoekers te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt en rapporten over de website-activiteit op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. De IP tracking is door ons in Google Analytics geanonimiseerd. Wij plaatsen deze cookies alleen met jouw toestemming. Als je niet hebt ingestemd met het gebruik van dergelijke cookies, dan worden deze niet geplaatst. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Advertentie – De websites van Lande Group zijn voornemens om Google AdWords te gebruiken om relevante advertenties te kunnen tonen bij zoekopdrachten in Google en partners en gebruikt cookies om de effectiviteit hiervan te meten. De cookies van Google AdWords worden voor een periode van 30 dagen opgeslagen. Wanneer bezoekers een bezoek brengen aan Google-services en websites die partner zijn van het Google Display Netwerk, slaat Google met behulp van een cookies een nummer op in uw browser om die bezoeken te onthouden. Dit nummer is uniek en identificeert een webbrowser op een specifieke computer, niet een persoon. Via cookies van Google AdWords (Google Display Network) en Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel) stellen wij advertenties beschikbaar met jouw toestemming. Deze cookies zorgen ervoor dat er voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.

Conversietracking Google Adwords

Doel hiervan is om te bepalen of een bezoeker die op een advertentie klikt uiteindelijk overgaat tot het invullen van een webformulier. Om dit te kunnen doen wordt er een cookie geplaatst. Hiermee identificeren wij feitelijk de gebruiker en gebruiken wij zijn of haar gegevens om het bovenstaande te kunnen meten.

Remarketing

Wij verzamelen data op onze websites waarmee wij advertenties kunnen tonen aan bezoekers die specifieke pagina’s bezocht hebben. Dit doen wij om gerichter en persoonlijker advertenties te kunnen tonen.

  –  Wij kunnen u via derden, waaronder Google, advertenties tonen op sites van derden op internet.
  –  Wij gebruiken daarvoor cookies van Google om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van u aan onze website.

Deze cookies maken het mogelijk dat:

  –  de websites jouw bezoeken registreren om hiermee een inschatting te maken van je interesses
  –  er kan worden bijgehouden welke advertenties je al hebt gezien om zo te voorkomen dat je steeds dezelfde advertentie te zien krijgt
  –  er kan worden bijgehouden hoeveel unieke bezoekers op de advertentie klikken
  –  er gerichte advertenties getoond kunnen worden
  –  er kan worden nagegaan of je op een advertentie hebt geklikt
  –  er informatie over je surfgedrag wordt doorgegeven aan andere websites
  –  er gebruik gemaakt wordt van diensten van derde partijen om advertenties aan jou te kunnen tonen
  –  er op basis van jouw social media gebruik interessantere advertenties worden getoond.

De remarketing cookie vervalt na 30 dagen.

Links – Op onze websites staan links aan naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Social Media – Op onze websites zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, Twitter, etc. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze social media platformen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Lande Group heeft daar geen invloed op.

Wil je geen cookies? Je kunt altijd je instellingen aanpassen of zelf cookies verwijderen. Meer informatie vind je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Goed om te weten: als je cookies uitschakelt werkt onze website mogelijk minder goed.

  • *Verplicht veld